Col·laboradors

SAGRISTIA

El formen les persones que tenen cura de preparar les celebracions, conservant i preparant els vasos sagrats, els ornaments i llibres litúrgics. També vetllen la neteja i pulcritud del lloc, ordenació de les llànties, ciris i flors dels altars.
Encarregat: Luciano Burguillo

COL·LECTORIA

Les voluntàries d’aquest servei acullen principalment els qui encarreguen intencions de Misses per a vius i difunts, elaboren les llistes dels celebrants i fan un servei d’acolliment i d’informació.
Encarregada: Marita Viladomiu

DESPATX RECTORIA

Porten a terme tots els tràmits burocràtics de la parròquia (correspondència, economia, Junta d’Obra), coordinen les diverses activitats, editen el Full Parroquial, la pàgina WEB i totes les altres publicacions, i formen i ordenen els diversos arxius parroquials.
Encarregada: Cristina Cabredo

DESPATX PARROQUIAL

Voluntaris que atenen les persones que vénen a demanar el Baptisme i el Matrimoni; també per celebrar alguna Missa, normalment per als seus difunts. Prepara els documents per al casament. Copia del seu original les partides sacramentals (Baptisme, Matrimoni), inscrites en els llibres parroquials dels quals en té cura, i processa les dades.
Encarregada: Matilde Cunillera

SERVEI DE LLIBRERIA

Té per a objectiu la difusió de la premsa catòlica i de llibres d’espiritualitat i formació en general.
Encarregada: Rosa Augé

ROBER LITÚRGIC

Conservació, neteja, disseny i ampliació dels paraments litúrgics. Unes quantes senyores cusen i també reparen la roba.
Encarregada: Rosa Puig

ORGANISTES

Són els músics que toquen l’orgue i proposen els cants de les diverses celebracions litúrgiques o devocionals. Ajuden també com a mestres de capella.
Francesc Farràs, Josep M. Vivancos

MANTENIMENT DEL TEMPLE

Conservació de la fàbrica del temple: reparacions, neteja, electricitat, fusteria, pintura, jardineria.
Encarregats: Pilar Diéguez, Antonio Giménez, Jordi Llibre, Eduardo López.

RECTORIA

Atenen els sacerdots de la parròquia i tenen cura del manteniment de les vivendes dels sacerdots.
Encarregats: Pepita Parramón, Eduardo López.